Szanowni Rodzice!
Małe Przedszkole w Jordanowie Śląskim zostało utworzone na podstawie umowy nr 7/2.1a/2006/361 z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Idziemy do przedszkola! Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do dnia 31.03.2008 r. Organem prowadzącym była Fundacja Kalos kai Agathos – organizacja realizująca projekt. Po tym terminie na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 14 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Małe Przedszkole prowadzone jest przez :
Stowarzyszenie “Wszystko Dla Gminy”
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

we współpracy z:
Urzędem Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
 
jako: 
Zespół Wychowania Przedszkolnego
WESOŁE PRZEDSZKOLE
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Przedszkole prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm. Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 104, poz. 667).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17 z późn. zm. Uchwała nr XVI/79/2008 - Rady Gminy w Jordanowie Śląskim z dnia 13.06.2008 roku z późn. zm.
1. Zajęcia wychowania przedszkolnego prowadzone są w grupie dzieci 3 do 4 lat.
2. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu
3. Środki potrzebne na działalność przedszkola pochodzą: 
- ze składek wnoszonych przez rodziców - członków stowarzyszenia; 
- z udzielonej dotacji przez Gminę Jordanów Śląski,